Postkarte

Hamburg, ein Postkartenmotiv.

Photo by Nico Brünjes on Unsplash.