Leipzig,_Straßenbahn,_Notbremse_mit_Nothammer,_1

Notbremse